RADIOGRAPHY TESTING SPECIMEN

V.1. / I.I.W. / A.2 Block

V.2 / A.4 Block

IOW Block

A.7. / Resolution Block

Step Block - 5 Step 25,20,15,10,5 mm